Thumb 12f27e5b8dd778c3be44ec81bbd05b33dcf3f922
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Diana Blom

Ik collecteer omdat:

Mijn vader is begin dit jaar overleden door hartproblemen.
Een collecte is het minste wat ik kan doen voor de mensen die te kampen hebben met hartklachten en dat verzacht voor mij de pijn een beetje.... je kan toch een positieve bijdrage leveren met een collecte.

Dank alvast voor de donaties!
Diana

Tikkie
2

donaties

€ 20

ingezameld