Thumb f66cfb5eeebbf2331ea5303407ceb7eaef770bb9
Qr
603a34d102fde2dd5dfe2394f1aed30577740af8

Jessica Postema

Ik collecteer omdat:

Er elke dag te veel mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Hiervoor wil ik graag een bijdrage doen, om ieder mens die dit moet doorstaan te kunnen helpen

Tikkie
25

donaties

€ 150

ingezameld